Selam är en av Sveriges viktigaste aktörer inom internationella kultursamarbeten. Sedan  tidigt 2000-tal har vi bedrivit kulturprojekt som syftat till att stärka kultursektorer i mindre  utvecklade länder, som en central del i samhällsförbättrande insatser. Inom ramen för mer  än ett tjugotal projekt har vi genom åren arbetat i exempelvis Etiopien, Nigeria, Uganda, Kenya, Rwanda,Tanzania, Mocambique, Angola, Zambia, Botswana, Senegal, Gambia, Chile, Kuba och Vietnam och Kina.

Navet för vår verksamhet i Afrika utgår från Etiopien, där vi driver lokal verksamhet från  kontor med eget kansli i Addis Abeba samt vårt regionala kontor i  Nairobi, Kenya.

Ett viktigt arbete inom Selams internationella verksamhet är det förberedande arbete som  genomförs i form av förstudier och kartläggningar, där vi som organisation lägger mycket resurser på  fältbaserade studier, lokal förankring/fördjupning av den egna verksamheten,  aktivitetsplanering tillsammans med befintliga intressenter, och upprätthållandet samt  vidareutvecklandet av vårt globala nätverk. Det är dessa förstudier och kartläggningar som  sedan ligger till grund för Selams mer långsiktiga projekt.

Selam genomför för närvarande tre stycken projekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Dels det bilaterala projektet Culture Leads the Way i Etiopien samt de regionala projektet Connect for Culture Africa med stöd av Sida samt PANAF med stöd av Kulturrådet.

Läs mer om projekten på respektive hemsida:
Connect for Culture Africa
PANAF
Culture Leads The Way

Utöver våra internationella utvecklingsprojekt arbetar Selam även utifrån Sverigefrämjande perspektiv, där vi  driver kortare projekt med huvudsakligt fokus på kulturutbyten. Under föregående  programperiod har vi fördjupat vår Sverigefrämjande verksamhet i länder i Afrika,  Latinamerika, Asien och Karibien. Ambitionen för 2024 är att ytterligare stärka nätverken  och upparbeta en hållbar turnéstruktur genom våra unika nätverk med svenska ambassader  och partners över hela världen. Selams projekt öppnar här upp en internationell arena för musiker från Sverige, och det är  därför tydligt att projekten erbjuder mycket värde i riktningen tillbaka. Exempel på artister  från Sverige som rest med oss genom åren: Timbuktu & Damn, Gnucci, Adam Tensta, Marcus Price,  Simone Moreno, Mapei, Sabina Ddumba, Janice, VAZ, m.fl.

De sverigefrämjande projekten har fram till idag varit finansierade av Svenska ambassader, Svenska Institutet och Kulturrådet.