Projekt

Selam har under de senaste femton åren genomfört och samarbetat inom projekt och evenemang i länder så som Etiopien, Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania, Senegal, Mali, Gambia, Moçambique, Zambia, Namibia, Egypten, Chile, Kuba och Vietnam. Vår verksamhet och projekt syftar till att stärka infrastrukturen inom kultursektorer. Vi bidrar genom att organisera turnéer med artister, workshops och utbildning för kulturaktörer så som musiker, producenter, ljud- ljustekniker, arrangörer, kulturjournalister med mera.

Selam är registrerad som en internationell kultur-NGO i Etiopien (Selam Ethiopia) sedan 2005 och har ett kontor och en studio på plats i Addis Abeba. Vi organiserar kreativa samarbeten och kunskapsutbytande aktiviteter så som turnéer, residenser och workshops mellan framförallt europeiska, afrikanska och sydamerikanska musiker, konstnärer och kulturproducenter. Vi leder och genomför även långsiktiga kulturprojekt med det övergripande målet att stärka kultursektorer och kulturaktörers möjlighet att främja positiv samhällsutveckling. 

Projekten och verksamheten administreras av nationella koordinatörer i de länder där aktiviteterna genomförs och av Selam-teamet i Stockholm. All Selams internationella verksamhet syftar till att utveckla kapaciteten inom kultursektorn genom att stötta befintlig och ny infrastruktur och intern kapacitet. Detta görs genom att vi tillsammans med internationella partners arrangerar utbildningar och workshops för kulturaktörer så som musiker, producenter, ljud- och ljustekniker, managers, arrangörer, kulturjournalister med flera.
Målet är att lyfta fram vikten och potentialen av kultur inom den socioekonomiska utvecklingen i samhället, den privata sektorn, och hos policyskapare. Aktiviteterna etablerar och möjliggör nätverk mellan professionella aktörer inom kultursektorn med särskilt fokus på musikindustrin på en lokal, regional och internationell nivå.
Ett levande och mångfacetterat kulturliv är grunden för ett öppet och transparent samhälle. Musikområdet som är en del av den breda kultursektorn, erbjuder stora möjligheter för ett samhälles utveckling socialt, ekonomiskt och politiskt. För att uppnå detta finns ett behov inom kulturindustrin av utbildningar, föreningsliv, statliga riktlinjer, företag och mediekanaler som uppmuntrar och stödjer kreativitet och mångfald bland artister, musiker och kulturentreprenörer.
I projekten stöttar Selam intresseorganisationer inom kulturområdet och producerar och distribuerar faktaunderlag, undersökningar och kartläggningar om kultursektorerna i de länder vi är verksamma. Vi samarbetar med ett stort antal internationella intressenter inklusive institutioner, offentliga universitet och privata skolor, föreningar, nätverk, grupper av och enskilda kulturaktörer, konsertsalar, ambassader, statliga organ, privata företag och media.

De olika internationella projekten har hittills främst finansierats av Sida, Svenska Institutet, Forum Syd, Nordisk Kulturfond och Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Kontakta oss

  • Address: Skeppsbron 26, 111 30 Stockholm
  • Email: info@selam.se
  • Phone:
go-top