Culture Leads the Way i Etiopien

eth lördag 10 november 2018 / / Taggar: , , , , , , , , , , , ,

Ett år har gått sedan Selams projekt i Etiopien, med aktiviteter i Addis Abeba och regionerna Oromia, Amhara, SNNPR, och Tigray sattes igång. Det har varit ett händelserikt år med många politiska utvecklingar för landet samt ambitiösa projektaktiviteter ledda av Selams verksamhet och partners i Etiopien, som på olika sätt sökt fånga upp pågående förändringar och ta tillvara på det öppnare klimat som just nu råder. Nedan några exempel på vad Selam Ethiopia tillsammans med implementerande partners fokuserat på bara under de senaste månaderna.

”Selam Culture Forums: Creating the Platform for Culture Expression”

I städerna Mekelle och Bahir Dar genomfördes i augusti två stora samtalsforum med fokus på att främja ökad dialog och utbyte av idéer för att bidra till utvecklingen av den etiopiska kultursektorn. En central del av samtalen fokuserade på värdet av internationella utbyten för att stimulera nytänkande och dra nytta av erfarenheter inom likartade utmaningar och utvecklingar för kultursektorer och kulturaktörer.

I Mekelle organiserades forumet tillsammans med partnern Rahel Art Gallery, och tog där tillvara på firandet av den aktuella ”Ashendafestivalen”, med fokus på unga flickor och kvinnor. Paneldiskussioner följde även temat och avhandlade bland annat olika perspektiv på jämställdhet och kvinnors rättigheter, samt hur kulturen här spelar en avgörande roll och ytterligare kan stärkas.

I Bahir Dar genomfördes forumet tillsammans med Selam Ethiopia’s partners Amhara Culture and Tourism Bureau och Mulualem Culture Center. Forumets fokus låg här på följande fyra ämnen som var och ett avhandlades av en expertpanel: Kvinnliga artisters roll och utmaningar inom kultursektorn; stärkandet av social interaktion via kulturella uttryck; Bahir Dar stads potential som värd för festivalaktiviteter; samt medias roll inom kultursektorn.

”Selam Capacity Building Initiatives: Sound Engineering”

Parallellt med Selam Cultural Forums genomförde Selam även workshops i Bahir Dar och Addis Abeba med fokus på ljudteknik. Utbildningen leddes av en extern expert från Kenya, som under ett antal dagar introducerade ett trettiotal unga deltagare till grundläggande lära inom ljudteknik. De flesta av deltagarna var sedan tidigare verksamma inom olika teatersalar och kulturcenter i Bahir Dar och Addis Abeba och hade ett gemensamt intresse av att öka sin tekniska kompetens och kvalitén på de produktioner och andra aktiviteter som de arbetade med.

”Selam Culture Forum: Ethiopian Film Policy Implementation”

I oktober organiserade Selam Ethiopia ett forum i Addis Abeba med fokus på Etiopiens nyligen reviderade filmpolicy och hur denna fortsättningsvis ska implementeras för att gynna den etiopiska filmsektorn och dess utövare. Lokala intressenter, organisationer och beslutsfattare deltog i samtal och som internationell expert och talare bjöds Mr Fidelis Duker, tongivande aktör inom Nigerias filmindustri ”Nollywood”, för att dela med sig av sina erfarenheter inom både policyarbete och filmproduktion. Under sin vistelse i Addis Abeba genomförde Mr Duker tillsammans med Selam Ethiopia även flera enskilda möten med aktörer så som the Ethiopian Film Association. I Selam Ethiopias regi bjöds även enskilda aktörer in till en unik workshop i filmproduktion som leddes av Mr Duker.

Utöver detta driver Selam Ethiopia löpande aktiviteter och insatser på regional nivå i Etiopien inom fokusområdena musik, film, cirkus och media. Det övergripande syftet med projektet ”Culture Leads the Way” är att lyfta kulturens roll för positiv samhällsutveckling samt främja professionalism inom kultursektorn och kulturpolitisk dialog runt högaktuella frågor i Etiopien. Inom de närmaste månaderna organiseras förutom flera Culture Forums även en festival i Bahir Dar och mycket annat.

Följ vår dagliga verksamhet i Etiopien via Facebook: https://www.facebook.com/SelaminEthiopia

Culture Leads the Way är ett treårigt projekt som genomförs med stöd av Sida. 

föregående nyhetnästa nyhet